Privacy Policy

Op grond van en voor de doeleinden van art. 13 van Wetsbesluit 196/2003 (Privacywetgeving) met betrekking tot persoonsgegevens die worden verstrekt aan Malù Srl, eigenaar van de website www.bmxlagomaggiore.com, en die zullen worden onderworpen aan verwerking, erkent de klant en stemt uitdrukkelijk in met het volgende.

Verzamelde gegevens
 De verzamelde persoonsgegevens zijn uitsluitend de gegevens die door de betrokkene worden verstrekt bij het invullen van het inschrijvingsformulier om toegang te krijgen tot de dienst.

Doel van de verwerking
Persoonsgegevens zullen worden verwerkt en gebruikt voor het boekhoudkundige en administratieve beheer van de relatie of dienst, met inbegrip van boekhoudkundige onderzoeken en registraties, de uitvoering van contractuele relaties, de nakoming van verplichtingen die zijn voorzien in wetten, verordeningen of EU-wetgeving, in bepalingen uitgevaardigd door Autoriteiten die daartoe zijn gerechtigd door de wet en door toezichthoudende en controlerende instanties, de nakoming van contracten met leveranciers, voor de overdracht van goederen en voor de levering van diensten, alsmede voor de nakoming van wettelijke, contractuele en regulerende verplichtingen binnen het werkterrein van de activiteiten van Malù Srl, waaronder:

 • het toezenden aan de betrokkene van informatief of reclamemateriaal en het uitvoeren van commerciële contacten, met inbegrip van interactieve communicatie;
 • het verrichten van activiteiten die gericht zijn op de verkoop of plaatsing van goederen of diensten;
 • het verrichten van studies en statistisch onderzoek naar verkoop, klanten en andere informatie, marketingactiviteiten

De verstrekte gegevens zullen worden verwerkt en opgeslagen door Malù Srl, met statutaire zetel in Italië - 28924 Verbania Fondotoce (VB), Via 42 Martiri 156, in overeenstemming met de voorwaarden van het Italiaanse Wetsbesluit nr. 196/2003, voor de hierboven vermelde doeleinden en voor alle toekomstige relaties die kunnen ontstaan, tenzij de betrokken partij de toestemming daartoe uitdrukkelijk intrekt.

Verwerkingsmethoden
 De verwerking wordt uitgevoerd door middel van een bewerking of een geheel van bewerkingen zoals aangegeven in art. 4, lid 1, Wetsbesluit 196/2003 en wordt uitgevoerd met behulp van elektronische of geautomatiseerde, computer- en telematicahulpmiddelen of met behulp van handmatige hulpmiddelen; de verstrekte gegevens worden opgeslagen op magnetische of papieren dragers, altijd met inachtneming van de minimale veiligheidsvereisten die door de wet zijn voorgeschreven, en kunnen worden bekendgemaakt aan werknemers, adviseurs en externe advocaten van het bedrijf dat belast is met de behandeling voor de aspecten die hen kunnen betreffen, alsmede voor het administratieve en fiscale beheer van de relatie.

Verstrekken van gegevens
 Het staat de belanghebbende vrij om zijn of haar persoonsgegevens te verstrekken.

Weigering om persoonsgegevens te verstrekken
Bij weigering om uw persoonsgegevens te verstrekken, kunt u de diensten van de website www.bmxlagomaggiore.com niet gebruiken.

Communicatie van gegevens
 De verstrekte persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan werknemers, externe consultants, accountants, advocaten, kredietinstellingen, service- en adviesbedrijven.

In het kader van haar activiteiten kan Malù Srl de verstrekte gegevens ook doorgeven aan derden die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van activiteiten die direct verband houden met en bevorderlijk zijn voor de levering van diensten door Malù Srl of door anderen met wie zij commerciële overeenkomsten heeft gesloten die functioneel zijn voor de verspreiding en ontwikkeling van de te leveren diensten.

Eigenaar en verantwoordelijke van de verwerking
 De eigenaar van de gegevensverwerking is Malù Srl, met statutaire zetel in Via 42 Martiri 156 - 28924 Verbania Fondotoce (Italië). De verwerkingsverantwoordelijke is de administrateur pro tempore van Malù Srl, die voor de toepassing van Wetsbesluit nr. 196/2003 gedomicilieerd is op de statutaire zetel van Malù Srl in Via 42 Martiri 156 - 28924 Verbania Fondotoce (Italië). Alle informatie kan worden doorgestuurd naar:

Rechten van de belanghebbende
Art. 7 van Wetsbesluit 196/2003 geeft de belanghebbende de volgende rechten:

 • het recht om bevestiging van het al dan niet bestaan van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, ook indien deze nog niet geregistreerd zijn, en het recht op de verstrekking ervan in begrijpelijke vorm;
 • het recht om de herkomst van de persoonsgegevens te achterhalen;
 • het recht om een indicatie te krijgen van de doeleinden en methoden van de verwerking;
 • het recht om een indicatie te krijgen van de toegepaste logica in geval van verwerking met behulp van elektronische instrumenten;
 • het recht om de vermelding van de identificatiegegevens van de eigenaar van de gegevensverwerking, van de verantwoordelijke en van diens vertegenwoordiger te verkrijgen, overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Wetsbesluit 196/2003;
 • het recht om informatie te verkrijgen over de personen of categorieën personen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld of die er kennis van kunnen nemen als vertegenwoordigers, beheerders of gemachtigden;
 • het recht op bijwerking, rectificatie of, in voorkomend geval, integratie van gegevens;
 • het recht op annulering, anonimiseren of blokkeren van in strijd met de wet verwerkte gegevens, met inbegrip van gegevens waarvan het behoud niet noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt;
 • het recht een verklaring te verkrijgen dat de in de twee voorgaande leden bedoelde verrichtingen, ook wat hun inhoud betreft, zijn meegedeeld aan de instanties waaraan de gegevens zijn verstrekt of verspreid, tenzij deze eis onmogelijk blijkt of een inspanning vergt die duidelijk niet in verhouding staat tot het recht dat moet worden beschermd;
 • het recht om zich om legitieme redenen geheel of gedeeltelijk te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, zelfs indien dit relevant is voor het doel van de verzameling;
 • het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met het oog op het verzenden van reclame of direct verkoopmateriaal of met het oog op het verrichten van marktonderzoek of commerciële communicatie.

De verstrekte gegevens kunnen op verzoek worden geverifieerd en kunnen worden bijgewerkt en/of gecorrigeerd door een brief of fax te sturen, of via een e-mail naar het volgende e-mailadres: info@bmxlagomaggiore.com Via dezelfde wegen kan om de verwijdering van de verstrekte persoonsgegevens worden verzocht.

Als Malù Srl wordt verzocht om de verstrekte persoonsgegevens te verwijderen, zal het bedrijf hier onverwijld toe overgaan zonder verdere kennisgeving en/of mededelingen. Dergelijke verwijdering, als de verwijderde gegevens nodig zijn voor de geleverde diensten of voor de tot stand gebrachte relaties, kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van deze diensten of relaties.

Neem nu contact met ons op
Ik geef toestemming voor het gebruik van de door mij verstrekte gegevens om mij informatieve en commerciële mededelingen te sturen
This website or its third party tools use cookies, which are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please refer to the cookie policy. By closing this banner, scrolling this page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use of cookies..